Czym jest Refundacja?

wózek inwalidzki

Refundacja to możliwość nabycia produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których cały lub częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

W przypadku osób dotkniętych nietrzymaniem moczu związanym z chorobą nowotworową, niepełnosprawnością umysłową, chorobą układu nerwowego, wadą rozwojową, dolegliwością osób z pęcherzem neurogennym lub zaburzeniami funkcjonowania zwieraczy*, zgodnie z obowiązującym od dnia 3 marca 2018 roku rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 18.01.2018r. i jego aktualizacją z dnia 27.08.2021r. refundacją objęte są następujące grupy środków pomocniczych:

 • PIELUCHOMAJTKI: SUPER SENI, SUPER SENI PLUS, SUPER SENI TRIO, SUPER SENI QUATRO, SENI OPTIMA SUPER, SENI OPTIMA PLUS, SENI OPTIMA TRIO, SENI KIDS JUNIOR, SENI KIDS JUNIOR EXTRA, SENI KIDS JUNIOR SUPER
 • MAJTKI CHŁONNE: SENI ACTIVE NORMAL, SENI ACTIVE CLASSIC, SENI ACTIVE SUPER, SENI ACTIVE PLUS
 • PIELUCHY ANATOMICZNE: SAN SENI PRIMA, SAN SENI NORMAL, SAN SENI UNI, SAN SENI MAXI, SAN SENI PLUS, SAN SENI PLUS EXTRA, SAN SENI ALVI, SAN SENI FOR MEN, SENI LADY EXTRA, SENI LADY EXTRA PLUS, SENI LADY SUPER, SENI LADY PLUS
 • WKŁADY ANATOMICZNE (potocznie nazywane wkładkami urologicznymi): SENI LADY NORMAL, SENI MAN EXTRA, SENI MAN SUPER
 • PODKŁADY: SENI SOFT SUPER, SENI SOFT SUPER DRY

W ramach wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie mogą Państwo również otrzymać:

 • przedmioty ortopedyczne (wózek inwalidzki, kule, balkoniki, sznurówki lędźwiowo-krzyżowe, ortezy, protezy kończyn, i inne)
 • soczewki
 • aparaty słuchowe
 • cewniki
 • worki stomijne*

Szczegółowa lista jednostek chorobowych, przy których przysługuje refundacja znajduje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29 maja 2017r. oraz z dn. 27.08.2021r.

Jak skorzystać z refundacji?

W celu skorzystania z refundacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenia należy przejść dwa główne kroki:

Krok I – Odwiedź lekarza lub skorzystaj z teleporady

Lekarz wystawi Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne za pośrednictwem systemu NFZ e-ZWM, który automatycznie potwierdzi uprawnienia pacjenta.

Świadczeniobiorcy, którzy nie mają możliwości udać się do lekarza na wizytę w celu otrzymania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, mogą otrzymać zlecenie w ramach teleporady - na podstawie rozmowy telefonicznej z pacjentem lekarz wystawia zlecenie, pacjent otrzyma drogą elektroniczną numer zlecenia. Na podstawie numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta apteka lub sklep medyczny może zrealizować zlecenie na zaopatrzenie.

Osoby uprawnione do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (środki pomocnicze):

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów, onkologii i hematologii dziecięcej, geriatrii, ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii, neurologii, neurologii dziecięcej, urologii, urologii dziecięcej;
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej; pediatrii; chorób wewnętrznych;
 • Lekarze spełniający wymogi do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej;
 • Felczer ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej;
 • Kontynuacja zlecenia - pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej.

Tylko w przypadku negatywnej weryfikacji zlecenia pacjent musi zgłosić się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Krok II – Odbierz refundowany środek pomocniczy

Refundowane środki pomocnicze można odebrać w aptece lub sklepie medycznym. Apteka / sklep medyczny realizuje zlecenie i potwierdza odbiór środka pomocniczego również w systemie NFZ e-ZWM. Osobie odbierającej środki pomocnicze realizator przedstawia do podpisu potwierdzenie odbioru produktów, które pozostaje u realizatora.

Zasady refundacji

Kwoty refundacji i ilości środków pomocniczych, za zakup których przysługuje zwrot kosztów, regulowane są ustawowo i podlegają ograniczeniom. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1691) obecnie obowiązują poniższe limity refundacji:

 1. Pieluchomajtki / Majtki chłonne / Pieluchy anatomiczne – limit refundacji wynosi 1,70 zł za sztukę (zarówno dla kodu P.100, jak i dla P.101 70% dopłaty NFZ do limitu)
 2. Wkłady anatomiczne / Podkłady – limit refundacji wynosi 1,00 zł za sztukę (zarówno dla kodu P.100, jak i dla P.101 70% dopłaty NFZ do limitu)

Osoby z uprawnieniami dodatkowymi (OR, IW,IB) mają prawo do nabycia wyrobów medycznych bezpłatnie do wysokości limitu:

 • Inwalidzi wojskowi
 • Inwalidzi wojenni
 • Osoby represjonowane

Dzieci objęte ustawą „Za życiem” (47DN):

Na podstawie ustawy z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz.1860 z 2016 r.) pacjentowi na podstawie zaświadczenia lekarza (wzór poniżej) oraz na zlecenie osoby uprawnionej, przysługują wyroby medyczne do wysokości limitu, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. Ponadto o ilości miesięcznego zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie decyduje każdorazowolekarz wystawiający zlecenie na zaopatrzenie. Dokument potwierdzający uprawnienia: Zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

zaświadczenie

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (47ZN / 47ZND): Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do wyrobów medycznych, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1061, z późn. zm.) do wysokości limitu finansowania,według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania. Ponadto o ilości miesięcznego zaopatrzenia w wyroby decyduje każdorazowo lekarz wystawiający zlecenie na zaopatrzenie.

Orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez:

 • powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 • wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:

 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisje Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia;
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;
 • orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydane przez KRUS przed 1 stycznia 1998 r.;
 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA, przed 1 stycznia 1998 r., na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby. W przypadku dzieci do ukończenia 16 roku życia wydawane są orzeczenia o niepełnosprawności(brak oznaczenia stopnia). Dokumentem potwierdzającym uprawnienia dodatkowe identyczne z osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności jest orzeczenie z zaznaczoną informacją „TAK” w punkcie 7 oraz 8. Wyroki sądowe Wyroki sądu pracy i ubezpieczeń społecznych wydane w postępowaniu odwoławczym od:• orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,• decyzji organu rentowego w sprawie ubezpieczeń społecznych,- stanowią podstawę do zaliczenia danej osoby do osób niepełnosprawnych. Uwaga! W przypadku uzyskania wyroku sądowego, który w części modyfikuje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dokumentami potwierdzającymi status osoby niepełnosprawnej są wyrok sądu oraz orzeczenie zespołu w części nie objętej rozstrzygnięciem sądu zawartym w wyroku. Ważne! W przypadku braku wewnętrznej spójności wyroku sądu pracy i ubezpieczeń społecznych i orzeczenia zespołu wojewódzkiego w części niezaskarżonej zespoły wojewódzkie nie są uprawnione zarówno do zmiany orzeczenia w części niezaskarżonej, jak też zmiany wyroku sądu celem zapewnienia wewnętrznej spójności takiego rozstrzygnięcia. Zespoły wojewódzkie są związane rozstrzygnięciem zawartym w wyroku sądu.

Legitymacje

Legitymacje wydane w różnym czasie, nie zawsze zawierają określenie będące podstawą do korzystania z omawianego uprawnienia, lub też będą zawierały, ale nie będzie możliwe ich odczytanie z uwagi na zakodowanie pod postacią QR kodu.

Ważne jest, że stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. Do 31 sierpnia 2017 r. stopień niepełnosprawności wpisywany był z urzędu.

Jeżeli osoby chcące korzystać z uprawnienia przysługującego osobom uznanym za niepełnosprawnego znacznym stopniu niepełnosprawności, będą okazywać się legitymacją osoby niepełnosprawnej, nie pozwalającymi jednoznacznie stwierdzić, że dotyczą znacznego stopnia niepełnosprawności, należy prosić o okazanie dokumentu źródłowego tj. orzeczenia. Należy też zwrócić uwagę na termin ważności legitymacji.

orzeczenie

legitymacja

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Czy mając zlecenia wypisane na pieluchomajtki mogę odebrać tylko pieluchomajtki czy mogę w ramach zlecenia na 90 szt. odebrać różny asortyment?
  • Nie ma żadnych przeciwskazań co do wybrania różnego asortymentu środków pomocniczych w ramach limitu 90 szt. miesięcznie. Otrzymując zlecenia można wybrać produkty mieszane, np. 60 szt. pieluchomajtek i 30 szt. podkładów. Najlepiej jak lekarz wypisując zlecenie w miejscu określenia wyrobu medycznego wskaże: pieluchomajtki lub zamiennie.
 2. Nie jestem w stanie sam odebrać pieluchomajtek Seni, co mam zrobić?
  • Pacjent nie musi odbierać środków pomocniczych marki Seni osobiście. W imieniu pacjenta środki pomocnicze może odebrać inna osoba, która potwierdza odbiór środków refundowanych uzupełniają swoje imię i nazwisko, pesel oraz podpisując się na zleceniu.
 3. Nie stać mnie na odebranie środków pomocniczych od razu na trzy miesiące, czy mogę realizować zlecenie „na raty”?
  • Jeśli odebranie zlecenia jednorazowo na trzy miesiące może być problematyczne, pacjent ma prawo zrealizować zlecenie w okresach nie krótszych niż 1 miesiąc, jednakże należy pamiętać, iż jednorazowo można zrealizować zlecenie na max. 6 miesięcy.

Refundacja regulowana jest odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Zdrowia. Poznaj zasady refundacji produktów Seni na stronie projektu Damy radę Fundacji Razem Zmieniamy Świat.

 

Dobierz produkt

Dobrze dobrany produkt to zarówno komfort chorego i mniejsze ryzyko powstania groźnych odleżyn, jak i mniej pracy dla opiekuna. Dobierz produkt z naszą pomocą.

 

Dobierz Rozmiar

Wybór odpowiedniego rozmiaru produktu jest bardzo istotny. Od niego zależy komfort osoby, która z będzie z niego korzystać. W tym właśnie celu powstało narzędzie ułatwiające dobór rozmiaru.


INFORMACJE O REFUNDACJI NFZ

Każda chora osoba ubezpieczona ma prawo skorzystać z refundacji środków pomocniczych: pieluchomajtek, majtek chłonnych, pieluch anatomicznych, wkładów anatomicznych oraz podkładów.

logotyp nfz